Általános Szerződési Feltételek

 

  1. A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A szolgáltató (a továbbiakban “Szolgáltató“) adatai:

neve: ERILY KKT.;

székhelye: 1051 Budapest, Zrínyi u. 12.;

levelezési címe: 1051 Budapest, Zrínyi u. 12.;

e-mail címe: info@molnarjoli.hu;

adószáma: 28377375-2-41;

tárhelyet biztosító szolgáltató: EZM Bt.

 

 

  1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

2.1.  A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF“) a Szolgáltató és a Szolgáltató által a www.molnarjoli.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: “Ügyfél“) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: “Felek“).

2.2.  Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.molnarjoli.hu honlapon (a továbbiakban “Honlap“) található elektronikus áruházon keresztül bonyolódik; továbbá minden olyan kereskedelmi jogügyletre, amely a Szolgáltató és az Ügyfél között jön létre.

 

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FELEK KÖZÖTTI JOGÜGYLETTEL KAPCSOLATBAN

3.1.  Az Ügyfél a Honlapon keresztül leadott elektronikus megrendeléssel vásárolhat a Szolgáltató által üzemeltetett elektronikus áruházból a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

3.2.  A szerződés nyelve magyar.

3.3.  A Felek között megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt és utóbb nem lesz hozzáférhető.

3.4.  A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

3.5.  A Honlapon keresztül történő vásárlás előfeltétele az Ügyfél regisztrációja a Szolgáltatónál. A Szolgáltató megrendelést csak regisztrált Ügyféltől fogad el a Honlapon történt bejelentkezést követően.

 

  1. AZ ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓJA

4.1. Az Ügyfél a Honlapon található “Regisztráció” menüpont alatt regisztrálhat a Szolgáltatónál. A regisztrálás az erre szolgáló elektronikus űrlap kitöltésével és Szolgáltató részére történő elküldésével történik. A Szolgáltató e-mail útján visszaigazolást küld az Ügyfél részére a sikeres regisztrációt követően.

4.2.  Az Ügyfél a regisztrációval kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF rendelkezéseit és egyúttal elfogadja a Szolgáltató Adatvédelmi szabályzatát is.

4.3.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az Ügyfél nem helyesen, pontatlanul adta meg a regisztráció során az adatait vagy az időközben bekövetkezett adatváltozásokat nem jelentette a Honlapnak az erre szolgáló menüpontja útján megfelelő időben. Az ezekből eredő bárminemű károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja. Nem terheli felelősség továbbá a Szolgáltatót az abból eredő károkért, ha az Ügyfél a bejelentkezéshez szükséges adatait elfelejti vagy azok a Szolgáltatónak fel nem róható okból illetéktelen személyekhez kerülnek, vagy azokkal visszaélnek.

4.4.  A regisztrációt követően a bejelentkezéshez szükséges adatok titokban tartásáért az Ügyfél a felelős. Az Ügyfél köteles haladéktalanul jelenteni a Szolgáltatónak, amennyiben tudomására jut, hogy a bejelentkezéshez szükséges adatait illetéktelen személyek megszerezhették, valamint köteles azonnal intézkedni a bejelentkezéshez szükséges adatok megváltoztatása iránt.

4.5.  Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltató rendszeréből, a Szolgáltató ügyfélszolgálatának küldött e-mail útján. Szolgáltató 2 munkanapon belül intézkedik a regisztráció és az Ügyfél adatainak törlése iránt. Az adatok visszaállítására nincs lehetőség azok Szolgáltató rendszeréből való törlésük után.

 

  1. A FORGALMAZOTT ÁRUK ÉS AZ ÁRUK MEGRENDELÉSE

5.1.  A megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az árukra vonatkozó használati utasításokat az adott áruhoz kapcsolt leírásból ismerheti meg az Ügyfél. További információkat az árukról az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül kaphat.

5.2.  Az adott áru vételára magyar forintban kerül feltüntetésre, amely külön vagy eltérő jelzés hiányában már tartalmazza az általános forgalmi adót is.

5.3.  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelhető áruk árát egyoldalúan megváltoztassa. Az árváltozás a Honlapon történő megjelenéstől válik hatályossá. A már megrendelt áruk árát a Szolgáltató által végrehajtott ármódosítás nem érinti, még akkor sem, ha a megrendelt áru ára a megrendelést követően csökken; ilyenkor pénzvisszatérítésre nincsen lehetőség az Ügyfél részére.

5.4.  A nyilvánvalóan téves árfeltűntetés esetén (pl. nem jelenik meg ár vagy az áru általánosan elfogadott értékétől ésszerűtlen nagy mértékben eltérő ár) a Szolgáltató nem köteles a megrendelt árukat a megadott áron eladni az Ügyfélnek. Ebben az esetben a helyes árról való Szolgáltatói tájékoztatást követően az Ügyfél jogosult a jelen ÁSZF-ben rögzített elállási jogával élni.

5.5.  Az áru megrendeléséhez az elektronikus megrendelőlapot megfelelően ki kell tölteni. A kiválasztott és meghatározott árut a “Kosárba” gomb megnyomásával lehet az Ügyfél elektromos kosarában tenni. Mindaddig, amíg a megrendelés feladása nem történik meg, az Ügyfél szabadon változtathatja a kosár tartalmát.

5.6.  A kiválasztott árú(k) megrendelése a “Megrendelés” gomb megnyomásával kerül elküldésre a Szolgáltatóhoz. A Felek tudomásul veszik, hogy a megrendelés elküldésével és annak Ügyfél részére történő visszaigazolásával az Ügyfél fizetési kötelezettsége beáll.

5.7.  Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A megrendelés végleges elküldése előtt a Szolgáltató egy összefoglaló táblázatban jelzi az Ügyfél részére a megvásárolni kívánt árukat és a megrendelés teljes összegét. Ezt kell megerősítenie az Ügyfélnek, eddig az időpontig a hibák javítására van lehetőség.

 

  1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

6.1.  A Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül egy automatikus e-mailt küld az Ügyfél megrendelésének visszaigazolására a regisztráció során megadott e-mail címre, a megrendelés befogadásának igazolásaképpen. Ha nem érkezik meg a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail a megrendelés feladásától számított 48 órán belül, akkor javasolt az Ügyfél számára az ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépni.

6.2.  Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelést visszaigazoló e-mailt.

6.3.  A megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés és a megadott személyes adatok információit. A visszaigazoló e-mail megérkezését követő 48 órán belül köteles az Ügyfél jelezni a Szolgáltató számára, amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatok hibásak.

6.4.  A Szolgáltató jogosult az Ügyfél megrendelését visszautasítani amennyiben a Szolgáltató biztonsági rendszerei szerint fennáll a téves megrendelés lehetősége (pl. túl nagy darabszámú megrendelés).

6.5.  Az Ügyfél megrendelésének visszautasítása esetén, az esetlegesen az Ügyfél által már kifizetett vételárat a Szolgáltató 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél részére; a visszatérítés módja megegyezik a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal.

6.6.  A megrendelés annak visszaigazolásával elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 

  1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. Az Ügyfél a megrendelése ellenértékét bankkártyás/hitelkártyás fizetéssel, banki átutalással fizetheti.

 

  1. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ VALÓ JOG

8.1.  A Honlap, valamint annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon és a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: azaz bármely szellemi alkotásnak (így különösen, de nem kizárólagosan valamennyi grafika, fotó és egyéb anyag, azok elrendezése, szerkesztése, valamint a használt szoftverek és egyéb számítógépes megoldások, módszerek és ötletek, illetve azok megvalósítása) a Szolgáltató a jogosultja vagy feljogosított használója.

8.2.  A Honlap tartalmának vagy annak egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra történő mentése vagy kinyomtatása csak abban az esetben lehetséges, ha ez magáncélú felhasználás végett történik vagy ha ehhez a Szolgáltató előzetesen, írásban hozzájárult.

8.3.  A Szolgáltató által a Honlapon használt és feltűntetett kereskedelmi név és/vagy védjegy semmilyen formában nem használható fel vagy egyébként nem hasznosítható a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

  1. AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1.  Az Ügyfél az áruval kapcsolatos panaszait a Szolgáltató alábbi elérhetőségein üzemelő ügyfélszolgálatán teheti meg: info@molnarjoli.hu

9.2.  A panaszok és kifogások hatékony kezelése érdekében az Ügyfél köteles a megrendelés valamennyi adatát a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a panasz bejelentése alkalmával.

9.3.  A panasz jellegétől függően a Szolgáltató a panaszt azonnal kivizsgálja és azt lehetőség szerint orvosolja. Amennyiben a Szolgáltató válaszával vagy intézkedéseivel az Ügyfél nem ért egyet, vagy a panasz kezelése azonnal nem lehetséges, akkor az Ügyfél a panaszát írásban is eljuttathatja a Szolgáltató részére a fenti elérhetőségek valamelyikén.

9.4.  Az írásban beérkezett panaszokat a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja és arra írásban, indoklással ellátott érdemi választ nyújt az Ügyfél részére.

9.5.  Amennyiben az Ügyfél és a Szolgáltató közötti jogvita nem kerül rendezésre a fenti panaszkezelés során, az Ügyfél az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

(i)  az Ügyfél panasszal élhet a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, amely alapján a fogyasztóvédelmi hatóság saját hatáskörében dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

(ii)  az Ügyfél az áru minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez;

(iii)  az Ügyfél bírósági eljárást kezdeményezhet a jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése végett az illetékes bíróság előtt a polgári perrendtartás szabályai szerint.

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1.  Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben fényképet vagy más tartalmat tesz hozzáférhetővé a Szolgáltató részére a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban (pl. a Honlapra vagy a Szolgáltató közösségi oldalaira történő feltöltéssel), akkor ezzel egyben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató ezen tartalmat ellenszolgáltatás nélkül, időben és földrajzilag korlátlanul használja az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

10.2.  A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalún módosítani, amely annak a Honlapon történő közzétételével lép hatályba.

 

Budapest, 2018. március 1.